Thái Cực
ID024658 - Tự ĐiểnEN : Thái Cực 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Thái Cực

Chinese: 太極

The Absolute.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy đã nói với các con rằng: khi chưa có chi trong càn khôn thế giới thì khí hư vô sanh ra có một thầy và ngôi của thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hoá vô cùng mới lập ra càn khôn thế giới. 

The Collection of Divine Messages:
Disciples, I told you that before the Creation, Khí hư vô gave birth to Me and My throne called Thái Cực. Then, I separated Thái Cực into Lưỡng Nghi, which divided into Tứ Tượng. Tứ Tượng, in turn, changed into Bát Quái. Finally, Bát Quái changed countless times to create the universe.

Note:
Khí hư vô: nothingness, void, zero, the limitless.
Thái cực: the absolute.
Lưỡng nghi: the two forms, i.e. Yin and Yang.
Tứ tượng: four phenomena.
Bát quái: the eight trigrams.