Thần thông nhơn
ID024768 - Tự ĐiểnEN : Thần thông nhơn 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Thần thông nhơn

Chinese: 神通人

The super race.

According to Caodaism, after the Third Amnesty the few people who have survived will become the super race, who can perform thaumaturgy.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp:

"Bần đạo quả quyết rằng, sẽ còn đại động dữ dội một phen nữa nơi mặt địa cầu nầy. Đặng chi? Đặng giống dân da trắng giao quyền cho giống dân mới là Thần thông nhơn làm chủ, cầm giềng mối toàn mặt địa cầu nầy".

His Holiness Hộ Pháp's Sermon:

"I affirm that the earth will be plunged into chaos again. What for? For the white race to transfer their power to the new race, the super race, who will control the earth."