Thế cuộc
ID024816 - Tự ĐiểnEN : Thế cuộc 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Thế cuộc

Chinese: 世局

In life.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Kiếp phù sanh không mấy chốc, đời mộng ảo chẳng là bao, sanh đứng nên người chen vai vào vòng thế cuộc, có khác chi kẻ bị đày vào biển khổ để làm xong nhân sự đặng chuộc thửa tội tiền khiên.

The Collection of Divine Messages:
Life is so short like a dream. A person in life is like someone who was exiled from Heaven to the miserable world to make amends for his previous sins by fulfilling his personal responsibilities.