Thiên thơ (Thiên thư, Thiên thi)
ID024890 - Tự ĐiểnEN : Thiên thơ (Thiên thư, Thiên thi) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Thiên thơ (Thiên thư, Thiên thi)

Chinese: 天書

The divine book, the godly law.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ký thành một cuốn gọi thiên thơ, 
Khai Ðạo muôn năm trước định giờ. 
May bước phải gìn cho mạnh trí,
Nắm đuôi phướn phụng đến dương bờ. 

The Collection of Divine Messages:
The Divine Book had already been composed
And the new religion was predestined long ago.
Keep practicing it with your strong will power.
You'll surely attain enlightenment later.