Thính ngã dục đắc chơn truyền
ID024928 - Tự ĐiểnEN : Thính ngã dục đắc chơn truyền 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Thính ngã dục đắc chơn truyền

Chinese: 聽我欲得眞傳

Listen to me and want to take the true doctrine.

Di Lạc Chơn Kinh:
Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu trì thính ngã dục đắc chơn truyền niệm thử Nhiên Đăng Cổ Phật thường du ta bà thế giái, giáo hóa chơn truyền phổ tế chúng sanh giải thoát lục dục thất tình thoát đọa luân hồi tất đắc giải thoát.

Maitreya Buddha Prayer:
If the good men and women, who listen to me and want to take the true doctrine, pray to Dipankara Ancient Buddha - who always travel around the world preaching truism and helping people escape six desires, seven feelings and transmigration - they will finally be liberated.