Thọ truyền bửu pháp
ID024943 - Tự ĐiểnEN : Thọ truyền bửu pháp 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Thọ truyền bửu pháp

Chinese: 受傳寶法

Tân Luật, Chương II, Điều 13:
Trong hàng Hạ thừa, ai giữ được trai kỳ từ 10 ngày sắp lên, được thọ truyền bửu pháp vào Tịnh Thất có người chỉ luyện đạo.

Caodaist New Canonical Codes, Chapter II, Article 13:
The ordinary followers, who are vegetarians for at least 10 days a month, are taught the Precious Dharma, i.e. taught how to perform esotericism."