Thuần tâm mỹ tánh
ID024994 - Tự ĐiểnEN : Thuần tâm mỹ tánh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Thuần tâm mỹ tánh

Chinese: 純心美性

To reform both mentally and physically.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

Ðạo đức cần trau nơi tâm là chỗ chẳng ai thấy được. Rèn trau cho thuần tâm mỹ tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong, thì chừng ấy thân hình tâm trí chắc khư, nào ai chuyển lay cho được. Lo ngoài quên trong, che bề trong trau bề ngoài, ấy là cách thức của Hớn Lưu Bang đối đãi với tướng sĩ đó, cũng như có xác không hồn, chuộng hữu hình mà quên các huyền bí chơn truyền.

Than ôi! Có hình thể, xương thịt mà chơn hồn phưởng phất nơi xa thì cái thân vô dụng ấy trơ trơ như khối đá dựa đường, như khúc cây bên trủng. Có đèn dầu đầy mà thiếu hơi lửa nhen lên thì cũng phải mờ mịt thâm u, trông chi soi sáng.

The Collection of Divine Messages:

You need to cultivate your mind, which is unseen to everyone. Finishing with it, you can then  prepare your appearance to become a religious person both mentally and physically. Paying too much attention to nonsense, like what Hớn Lưu Bang did to treat his men, is morally unacceptable.

That is like a corpse without a soul, an oil lamp without matches or exoteric practice without esoteric practice.