Thuyền sen
ID025004 - Tự ĐiểnEN : Thuyền sen 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Thuyền sen

The boat made from a petal of lotus, another name for Thuyền Bát Nhã.

(See: Thuyền Bát Nhã).

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: 
Buồm trương lái vững chờ sông lệ. 
Ðưa chiếc thuyền sen dựa đảnh Thần.

The Collection of Divine Messages:
Everything was ready for the religious boat
To carry people to Heaven from the world.