Thư hùng kiếm
ID025011 - Tự ĐiểnEN : Thư hùng kiếm 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TH
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Thư hùng kiếm

Chinese: 雌雄劍

The couple swords.

(See: Cổ Pháp)