Trang hoàng
ID025062 - Tự ĐiểnEN : Trang hoàng 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TR
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Trang hoàng

Chinese: 粧煌

Well-ordered, well-organized.

Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938):
Bắt đầu từ năm Mậu Dần, các văn phòng Đầu Tỉnh, Đầu Họ, Đầu Quận đạo phải có một vị Đầu phòng chỉnh đốn lại cho trang hoàng hơn nữa.

Caodaist Act 1938:
From 1938 (Year of the Tiger), there should be an Administrative Manager in each of the Caodaist Offices in a province or a district and those offices should be made well-ordered.