Trăm họ
ID025074 - Tự ĐiểnEN : Trăm họ 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TR
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Trăm họ

People.

Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối:
Luân hồi trở lại trên đời,
Tiền công thì cũng Phật Trời thưởng ban.
Cầu xin trăm họ bình an,
Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm.

Stanza in Praise of the Remorse Prayer:
When I reincarnate as a human in the world,
I'll be rewarded for my previous good charity work.
I pray that everyone will be safe and sound
And that my country will be wealthier than now.