Tri khổ nghiệp chướng
ID025094 - Tự ĐiểnEN : Tri khổ nghiệp chướng 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TR
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Tri khổ nghiệp chướng

Chinese: 知苦業障

To realize the unhappiness caused by bad karma.

Di Lạc Chơn Kinh:

Thượng Thiên Hỗn nguơn hữu: Brahma Phật, Çiva Phật, Christna Phật, Thanh Tịnh Trí Phật, Diệu Minh Lý Phật, Phục Tưởng Thị Phật, Diệt Thể Thắng Phật, Phục Linh Tánh Phật, nhứt thiết chư Phật, hữu giác, hữu cảm, hữu sanh, hữu tử, tri khổ nghiệp chướng luân chuyển hóa sanh, năng du ta bà thế giái độ tận Vạn Linh đắc qui Phật vị.

Maitreya Buddha Prayer:

In the Top Heavenly Level, there are: Brahma Buddha, Civa Buddha, Christna Buddha, Thanh Tịnh Trí Buddha, Diệu Minh Lý Buddha, Phục Tưởng Thị Buddha, Diệt Thể Thắng Buddha, Phục Linh Tánh Buddha, and other Buddhas, who have senses and emotions, who have lived and died, who realize the unhappiness caused by bad karma and who frequently travel around in the material world to help living beings attain Buddhahood.