Trích lục
ID025112 - Tự ĐiểnEN : Trích lục 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TR
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Trích lục

Chinese: 摘錄

To be copied.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
(Ông Thơ xin phép Thầy in Thánh Ngôn.)
Ðược, nhưng Thánh ngôn và văn thi đều phải trích lục cho kỹ càng, phải có Hội Thánh phê nhận rồi sẽ in, thì khỏi điều sơ sót quan hệ.

The Collection of Divine Messages:
(Mr Thơ requested permission to print divine messages.)
Go ahead. But the divine messages and poems should be reviewed, edited and approved by the Caodaist Sacerdotal Council before publishing so that there will be no important errors.