Trục tinh
ID025154 - Tự ĐiểnEN : Trục tinh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - TR
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Trục tinh

Chinese: 逐精

To expel the evils.

Kinh Đại Tường:
Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị, 
Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma.
Giáng linh Hộ Pháp Di Đà, 
Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh

Prayer for the Funeral End:
The Dragon-Flower Council will select new Buddhas,
And all devils will be expelled from the nirvana.
The Dharma Guardian came to the earth, 
Using the Evil Destroying Pestle to tidy the world.