U khổ cùng sầu
ID025211 - Tự ĐiểnEN : U khổ cùng sầu 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - U
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

U khổ cùng sầu

Chinese: 幽苦窮愁

Extremely miserable.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ðài Nghiệt Cảnh là nơi rọi sáng các việc lỗi lầm, bước luân hồi sẽ dẫn vào nơi u khổ cùng sầu mà đọa đày đời đời kiếp kiếp. Ấy là buổi chung qui của khách trần đó.

The Collection of Divine Messages:
Disciples, you can see what sins you have committed at Ðài Nghiệt Cảnh (The Sin Mirror) then through the cycle of transmigration you will be exiled to the extremely miserable world forever. That is what will happen in your afterlife.