U minh
ID025212 - Tự ĐiểnEN : U minh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - U
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

U minh

Chinese: 幽冥

The Dark or Hell. Also U Minh Địa.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ai giữ trọn bực phẩm thì đặng Tòa Nghiệt Cảnh tương công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn địa cầu 68 nầy. Ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh, phải bị đọa vào nơi U Minh Địa để trả cho xong tội tình căn quả.

The Collection of Divine Messages:
For those who have fulfilled their responsibilities, their good karmic merits will eradicates their sins, so they will have a higher position than that in this 68th earth. The sinners, on the other hand, will be exiled to Hell, where they will have to make full compensation for their sins.