Uy linh (Oai linh)
ID025217 - Tự ĐiểnEN : Uy linh (Oai linh) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - U
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Uy linh (Oai linh)

Chinese: 威靈

Divinely impressive.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Anh tuấn đất gìn nung khí phách, 
Uy linh Trời giữ tạc đài liên.

The Collection of Divine Messages:
The earth gives you excellent power
And heaven builds an impressive lotus tower.