Ức vạn
ID025220 - Tự ĐiểnEN : Ức vạn 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - U
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Ức vạn

Chinese: 億萬

Countless, innumerable, myriad.

Kinh Tiên giáo:
Nhị ngoạt thập ngũ
Phân tánh giáng sanh;
Nhứt thân ức vạn,
Diệu huyền thần biến
Tử khí đông lai,
Quảng truyền đạo đức.
Lưu sa tây độ,
Pháp hóa tướng tông.

Taoism Prayer:
On the 15th of the second lunar month
Laotzu began another incarnation.
He could practice marvelous thaumaturgy 
Like countless bodies transformed from one body.
The purple cloud from the east 
Signaled Tao Te Ching made public.
He then traveled west   
For his doctrine to be spread.