Vạn cổ
ID025240 - Tự ĐiểnEN : Vạn cổ 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - V
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Vạn cổ

Chinese: 萬古

Countless number.

Stanza for male dignitaries' Holy Names:

Chinese:

清道三開七億年

壽如地圈盛和天

無虛歸服人生氣

造萬古壇照佛櫞

Vietnamese:
Thanh Đạo tam khai thất ức niên,
Thọ như địa quyển thạnh hòa Thiên.
Vô hư qui phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên.

English:
God's Third Salvation will last seven hundred thousand years 
Like the harmonious universe and our long-lasting sphere.
God will make all people's souls return to nihility 
And create countless of doctrines for people with morality.