Vạn pháp
ID025246 - Tự ĐiểnEN : Vạn pháp 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - V
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Vạn pháp

Chinese: 萬法

All the doctrines.

The couplet on the Caodaist Inauguration Day:

Chinese 

萬法圓融化度眾生無量無邊無數劫

三宗普現隨機說敎大雄大力大慈悲

Vietnamese:
Vạn pháp viên dung hóa độ chúng sanh vô lượng vô biên vô số kiếp,
Tam tông phổ hiện tùy cơ thuyết giáo đại hùng đại lực đại từ bi.

English
All doctrines are harmoniously combined to save all people.
Three religions exist everywhere to preach in the proper time.