Vân du thiên ngoại
ID025270 - Tự ĐiểnEN : Vân du thiên ngoại 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - V
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Vân du thiên ngoại

Chinese: 雲遊天外

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

Chơn thần là gì? là Nhị xác thân, là xác thân thiêng liêng. Khi còn ở nơi xác phàm thì khó xuất riêng ra đặng, bị xác phàm kéo níu. Cái Chơn thần ấy của các Thánh, Tiên, Phật là huyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc chơn tu khi còn xác phàm nơi mình, như đắc đạo có thể xuất ra trước buổi chết mà vân du Thiên ngoại. Cái Chơn thần ấy mới đặng phép đến trước mặt Thầy.

The Collection of the Divine Messages:

What is spiritual body? It is your second body. When you are alive, it hardly leaves your body, whose has a very powerful attraction to it. The spiritual bodies of Angels, Saints, Immortals, and Buddhas are miraculous, everlasting and indestructible. A true priest, who achieves the religious goal before death, can have his spiritual body leave and travel around. Such a spiritual body is allowed to see Me (God).