Vật loại
ID025281 - Tự ĐiểnEN : Vật loại 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - V
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Vật loại

Chinese: 物類

Things.

Phật Mẫu Chơn Kinh:
Cộng vật loại huyền linh đồ nghiệp.
Lập tam tài định kiếp hoà căn.

Prayer to God the Mother:
(God the Mother) makes plan for everyone's career.
She creates Heaven, Earth and Human and decides all fates.