Vẹt ngút mây xanh
ID025285 - Tự ĐiểnEN : Vẹt ngút mây xanh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - V
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Vẹt ngút mây xanh

Clearing the clouds (for a path to Heaven). The phrase implies "starting a religion for people to practice ".

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Lằn tang thương gần khởi, đường đạo hạnh chớ dần dà, công vẹt ngút mây xanh của các con sẽ làm cho sáng sủa bạch minh cho bước đường sau nầy do theo dấu ấy mà lần đến cõi vô ưu, để bước khỏi lối nhọc nhằn ban sơ khai dẫn.

The Collection of Divine Messages:
Disciples, the world is on the brink of collapse, so do not hesitate. You have cleared the clouds for a path to make it possible for later generations to go to Heaven, avoiding the original obstacles.