Vĩnh bất tự dụng (vĩnh bất lục dụng)
ID025307 - Tự ĐiểnEN : Vĩnh bất tự dụng (vĩnh bất lục dụng) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - V
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Vĩnh bất tự dụng (vĩnh bất lục dụng)

Chinese: 永不敘用

The punishment that eternally prevents some dignitary from holding an important position in the Caodaist community.

Lời phê của Đức Phạm Hộ Pháp:

Hễ mang án vĩnh bất tự dụng thì chỉ đặng lãnh các phân sự phụ thuộc mà thôi, chớ không đặng quyền cầm chủ quyền một cơ quan Chánh Trị Đạo nào hết, dầu cho một Hương đạo đến các Trấn đạo, các chủ quyền ấy không đặng cầm, duy đặng làm phân sự phụ thuộc mà thôi.

His Holiness Hộ Pháp's Comment:

If you are punished with the penalty of vĩnh bất tự dụng, you can only be assigned the unimportant tasks, not the position of a leader in any Caodaist offices (from a village to a region).