Vô duyên
ID025335 - Tự ĐiểnEN : Vô duyên 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - V
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Vô duyên

Chinese: 無緣

Not predestined.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Người mà biết Đạo, ấy là kẻ hữu phần, còn người chưa thấu đáo nền Đạo, ấy là kẻ vô duyên.

The Collection of Divine Messages:
Those who are interested in religion are predestined due to their good karma, but those who are irreligious are not predestined.