Vô hồn viết tử
ID025340 - Tự ĐiểnEN : Vô hồn viết tử 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - V
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Vô hồn viết tử

Chinese: 無魂曰死

Without the soul, your body is dead.

Kinh Tẫn Liệm:
Khối vật chất vô hồn viết tử,
Đất biến hình tự thử qui căn. 
Đừng vì thân ái nghĩa nhân, 
Xôn xao thoát khổ xa lần bến mê.

Prayer for Shrouding:
Without the soul, your body is only a corpse
Returning to earth, where it came from.
Please go straight to the Celestial City,
Not linger here, where there is only misery.