Xá lợi tử
ID025374 - Tự ĐiểnEN : Xá lợi tử 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - X
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Xá lợi tử

Chinese: 舍利子

What a priest attains after achieving enlightenment.

Di Lạc Chơn Kinh:

Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân thính ngã dục tu phát nguyện: Nam mô Kim Bàn Phật Mẫu dưỡng dục quần linh, nhược hữu sanh, nhược vị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, hườn hư thi hình đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề Xá Lợi Tử qui nguyên Phật vị tất đắc giải thoát.

Maitreya Prayer:

The good men and women, who listen to me, want to practice religion, pray to God the Mother (who brings up all living beings), and follow the Caodaist law, will attain enlightenment, return to their previous Buddhist status and escape the cycle of incarnation whether they are the already born or the unborn, the well-fated or the ill-fated, the guilty or the innocent, the thinking or the non thinking.