Xả thân cầu đạo
ID025378 - Tự ĐiểnEN : Xả thân cầu đạo 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - X
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Xả thân cầu đạo

Chinese: 捨身求道

To sacrifice everything for practicing Caodaism.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Thầy thấy nhiều đứa xả thân cầu Ðạo, diệt tục xủ phàm để mình làm hướng đạo.

The Collection of Divine Messages:
Disciples, I have seen many of you have sacrificed everything for practicing Caodaism. They have also given up their secular lives to be the religious leaders.