Xanh xanh
ID025383 - Tự ĐiểnEN : Xanh xanh 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - X
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Xanh xanh

The sky-blue (Literally). The phrase refers to God. Also Trời xanh, Cao xanh, Ông xanh, etc.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Xanh xanh nào có phụ người hiền, 
Ðã thấy trọn quyền đấng Chí Thiên. 
Lo lập nghĩa nhân đồng loại giúp, 
Ðừng ham quyền thế một mình riêng.

The Collection of Divine Messages:
God helps virtuous people very frequently.
Don't you see how powerful God is?
Just fulfill your religious responsibilities   
And you'll be supported by everybody.