Xẩn bẩn
ID025390 - Tự ĐiểnEN : Xẩn bẩn 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - X
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Xẩn bẩn

Wandering, loitering.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

Ấy vậy, nên biết mà răn mình, cái tâm là vật người không thấy được, khá giồi trau nó trước, nếu bỏ tâm kia ra ngoài mà rèn hình thể thì chẳng khác chi quì đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng mà thiếu bức Thiên Nhãn trên điện vậy. Hồn ma bóng quế cũng lên ngồi, mà ngạ quỉ vô thường cũng xẩn bẩn, đó là phương đem đường cho quỉ vương chẳng một ai tránh được nghe.

The Collection of Divine Messages:

Thus, remember to correct yourself. Begin with the heart, which is seen to no one. If you try to perfect your appearance alone, it is like a Caodaist rite without the Divine Eye on the altar. Then, nobody can prevent wandering ghosts and unpredictable hungry demons from dominating the rite.