Xuất bản
ID025404 - Tự ĐiểnEN : Xuất bản 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - X
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Xuất bản

Chinese: 出版

Publication, issue.

Pháp Chánh Truyền:
Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước lúc phổ thông, như thảng có kinh luật nào làm cho hại phong hóa thì chúng nó phải trừ bỏ, chẳng cho xuất bản.

Caodaist Constitution:
Hence, the three Dharma Masters have authority over the examination of all scriptures before publication. They must prohibit the publication of any religious writings and religious law (in Caodaism) that ruin good cultures.