Yêm ẩn
ID025428 - Tự ĐiểnEN : Yêm ẩn 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Y
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Yêm ẩn

Chinese: 淹隱

To conceal, to cloak, to cover, to hide.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Như có điều chi sái luật đạo mà Chánh Trị Sự đã nhiều phen tư tờ cho Cửu Trùng Ðài, song Cửu Trùng Ðài yêm ẩn thì Chánh Trị Sự đặng phép tư tờ thẳng lên Hiệp Thiên Ðài kêu nài định đoạt.

Footnote to the Caodaist Constitution:
If there is something against the Caodaist law, which a Chánh Trị Sự has reported to Cửu Trùng Ðài several times and which has been concealed by Cửu Trùng Ðài, the Chánh Trị Sự can directly complain to Hiệp Thiên Ðài.

Note:
Chánh Trị Sự: Chief Administrator, the Caodaist Leader in a village.
Cửu Trùng Ðài: the Caodaist Executive Body.
Hiệp Thiên Ðài: the Caodaist Judiciary Body.