Yêm điềm (êm đềm)
ID025429 - Tự ĐiểnEN : Yêm điềm (êm đềm) 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Y
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Yêm điềm (êm đềm)

To be in good order.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền:

Thượng Phẩm là người thay mặt cho Hộ Pháp, phải tùng lịnh Hộ Pháp mà hành chánh. Hể bước chơn vào cửa đạo thì phải có thiên phẩm, mà hễ có thiên phẩm rồi thì Thầy lại đem lên cho tới Thượng Phẩm mới trọn nghĩa câu phổ độ.

Các chơn linh, dầu nguyên nhân hay là hóa nhân, đều nhờ Thượng Phẩm gìn giữ binh vực cho ngồi đặng an ổn địa vị mình, giúp đỡ cho đức hạnh trổi thêm cao cho khỏi phạm luật lệ, xem sóc ngôi thứ chẳng cho giành giựt lẫn nhau, ắt giữ cho Cửu Trùng Đài đặng hòa nhã yêm điềm, khép cửa thiên môn, cấm đường không cho các chơn linh thối bước (Hay!). Phẩm trật nhờ người mà đặng thăng lên hay là bị người mà phải hạ.

Người nắm luật đạo nơi tay mà binh vực cả chư chức sắc thiên phong và các tín đồ, chẳng cho ai phạm luật, vùa lo cho người đạo hạnh lên cho tột phẩm vị của mình.

Thượng Phẩm là chủ phòng cãi luật, làm trạng sư của tín đồ.

Footnote to the Caodaist Constitution

Thượng Phẩm works on behalf of Hộ Pháp. Joining Caodaism, a person attains a heavenly status, which will be promoted to the highest position by God. That's what the term general salvation means.

Thượng Phẩm helps all spirits, both original and evolutionary ones, have stationary statuses and get heavenly promotions without breaking the divine law, prevents spirits from struggling with each other for a status, keeps the Caodaist Executive Body in good order and closes the Heaven entrance to prevent spirits from returning back to the earthly world. Thanks to him, a dignitary can be either promoted or demoted. 

He masters Caodaist law to protect dignitaries as well as adherents from law breaking, promote virtuous people to higher positions and works as a lawyer in Caodaist Courts.