Yến Tử Hà
ID025430 - Tự ĐiểnEN : Yến Tử Hà 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Y
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Yến Tử Hà

Yến Tử Hà, a statesman in ancient China, who tried to avenge the fall of his native state. He at last came to Guanzhong or Kwanchung, a historical region in China, to serve Emperor Gaozu of Han. 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Yến Tử Hà xưa lúc vận cùng,
Còn mang dép rách đến Quan Trung. 
Nay con chưa đủ thông đường đạo,
Cứ ngóng theo chơn Lão tháp tùng.

The Collection of Divine Messages:
Like Yến Tử Hà, who tried to find the strategy 
In order to save his lost country.
You're now not enlightened yet,
So follow Me to get what you request.