Yếu hèn thấp nhược
ID025436 - Tự ĐiểnEN : Yếu hèn thấp nhược 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Y
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Yếu hèn thấp nhược

Weak, feeble, fragile. 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:

Các con dòm nền Ðạo bề ngoài coi diềm dà sung túc mà chẳng thấy rõ cái mạch bịnh trong tâm, chẳng khác chi thế Sở chế bạo Tần, ham cái mạnh bề ngoài, biết cái sợ nơi mặt chớ chẳng rõ lòng người ra sao, mà không độ cái mạnh cấp thời đó sẽ dần dần tan như giá mà đổi ra yếu hèn thấp nhược; mỗi chỗ đều mong độc lập riêng. Người trong Ðạo phần nhiều mong hiệp thế riêng cho mình mà kình chống trở mặt với mỗi con.

The Collection of Divine Messages:

Disciples, our Caodaist community seems externally highly developed, but there are serious internal problems. Like Xiang Yu against Qin, you only focus on the power without knowing what other members think of. The power will soon be a change for the worse because of internal division. The other adherents always want to develop their own power to fight against you.