Yếu tâm lơi bước
ID025438 - Tự ĐiểnEN : Yếu tâm lơi bước 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Y
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Yếu tâm lơi bước

Weak and unenthusiastic.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Ðen trắng hai màu, chánh tà đôi nẻo, mạnh sức trì chí thì nhờ, yếu tâm lơi bước thì chịu.

The Collection of Divine Messages:
You know what is wrong and what is right. Therefore, it's up to you. Being strong and patient, you will win; being weak and unenthusiastic, you will lose.