Yếu tha già thải
ID025439 - Tự ĐiểnEN : Yếu tha già thải 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Y
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Yếu tha già thải

The sick and the old.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Người phải chăm nom binh vực những kẻ cô thế, bất câu người có Ðạo hay là ngoại Ðạo, hoặc là bị tai nạn thình lình, hoặc bị nghèo nàn đói khó, hoặc bị bịnh hoạn cô thân, hoặc phải bị tha hương lữ thứ, hoặc bị yếu tha già thải, người đặng trọn quyền buộc Phó Trị Sự phải liệu phương giúp đỡ.

Footnote to the Caodaist Constitution:
He (Thông Sự) has to take care of and protect the underprivileged, the victims of unexpected accidents, the poor, the lonely patients, the immigrants, the lonely old people regardless of their religions. He has full authority to have Phó Trị Sự help them all.