Yếu trọng
ID025440 - Tự ĐiểnEN : Yếu trọng 🖶 Print this Tự ĐiểnEN
dictionaryEN : ENCYCLOPEDIA of CAODAISM - Y
Tác Giả : Lê Kim Liên - Từ Chơn

Yếu trọng

Chinese: 要重

Very important.

Chú Giải Pháp Chánh Truyền:
Giáo Hữu là một phẩm vị rất yếu trọng.

Footnote to the Caodaist Constitution:
Giáo Hữu is a very important position.