Phần IV: Nghi Lễ
ID025455 - Phần : Phần IV: Nghi Lễ 🖶 Print this Phần
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Tuyển Tập
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

 

Lạy là gì ?

Lạy tỏ ra bề ngoài lễ kỉnh trong lòng.

Chấp hai tay lạy là tại sao ?

Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm Dương. Âm Dương hiệp nhứt phát khởi Càn Khôn, sanh sanh hóa hóa tức là Đạo.

Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao ?

Là nguồn cội của nhơn sanh lưỡng hiệp âm dương mà ra. Ấy là Đạo.

Vong phàm lạy bốn lạy là tại sao ?

Là vì hai lạy của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy Địa.

Lạy Thần, lạy Thánh ba lạy là tại sao ?

Là lạy Đấng vào hàng thứ ba của Trời và cũng chỉ rằng lạy Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt. Ấy là Đạo.

Lạy Tiên, lạy Phật chín lạy là tại sao ?

Là lạy chín Đấng Cửu Thiên khai hoá.

Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao ?

Các con không biết đâu. Thập Nhị Khai Thiên là Thầy, Chúa cả Càn Khôn Thế Giái; nắm trọn Thập Nhị Thời Thần vào tay. Số mười hai là số riêng của Thầy".

 

Tại sao thờ Thiên Nhãn.

1. Phần sơ lược.

"Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng con mắt mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.

Nhãn thị chủ Tâm,
Lưỡng quang chủ tể,
Quang thị Thần.
Thần thị Thiên,
Thiên giả, ngã giả".

2. Phần yếu nhiệm

"Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập "Tam Kỳ Phổ Độ" này duy Thầy cho "Thần" hiệp " Tinh, Khí" đặng hiệp đủ "Tam Bửu" là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh.

Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con đắc Đạo. Con hiểu "Thần cư tại Nhãn". Bố trí cho chư đạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi phen nói Đạo, hằng nhớ đến danh Thầy".

3. Nguyên nhân không đắc pháp.

". . . Phẩm vị Thần, Thành, Tiên, Phật từ ngày bị bế Đạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi song Thiên Đình mỗi phen đánh tản "Thần" không cho hiệp cùng "Tinh - Khí" (TNHT. QI. Tr 11- 12)

 

Siêng năng cúng kiến.

"Các em phải lo cúng kiến thường.

. Một là tập cho chơn thần được gần gũi các Đấng Thiêng Liêng đặng sáng lạn.

. Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh.

. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên.

. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri, lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à !".

Quan Âm Bồ Tát (TNHT. QII. Tr. 87 )