Lạy là gì ?
ID025456 - Chương : Lạy là gì ? 🖶 Print this Chương
Phần : Phần IV: Nghi Lễ
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Tuyển Tập
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

Lạy là gì ?

Lạy tỏ ra bề ngoài lễ kỉnh trong lòng.

Chấp hai tay lạy là tại sao ?

Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm Dương. Âm Dương hiệp nhứt phát khởi Càn Khôn, sanh sanh hóa hóa tức là Đạo.

Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao ?

Là nguồn cội của nhơn sanh lưỡng hiệp âm dương mà ra. Ấy là Đạo.

Vong phàm lạy bốn lạy là tại sao ?

Là vì hai lạy của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy Địa.

Lạy Thần, lạy Thánh ba lạy là tại sao ?

Là lạy Đấng vào hàng thứ ba của Trời và cũng chỉ rằng lạy Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt. Ấy là Đạo.

Lạy Tiên, lạy Phật chín lạy là tại sao ?

Là lạy chín Đấng Cửu Thiên khai hoá.

Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao ?

Các con không biết đâu. Thập Nhị Khai Thiên là Thầy, Chúa cả Càn Khôn Thế Giái; nắm trọn Thập Nhị Thời Thần vào tay. Số mười hai là số riêng của Thầy".