Tại sao thờ Thiên Nhãn.
ID025457 - Chương : Tại sao thờ Thiên Nhãn. 🖶 Print this Chương
Phần : Phần IV: Nghi Lễ
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Tuyển Tập
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

Tại sao thờ Thiên Nhãn.

1. Phần sơ lược.

"Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng con mắt mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.

Nhãn thị chủ Tâm,
Lưỡng quang chủ tể,
Quang thị Thần.
Thần thị Thiên,
Thiên giả, ngã giả".

2. Phần yếu nhiệm

"Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập "Tam Kỳ Phổ Độ" này duy Thầy cho "Thần" hiệp " Tinh, Khí" đặng hiệp đủ "Tam Bửu" là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh.

Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con đắc Đạo. Con hiểu "Thần cư tại Nhãn". Bố trí cho chư đạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi phen nói Đạo, hằng nhớ đến danh Thầy".

3. Nguyên nhân không đắc pháp.

". . . Phẩm vị Thần, Thành, Tiên, Phật từ ngày bị bế Đạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi song Thiên Đình mỗi phen đánh tản "Thần" không cho hiệp cùng "Tinh - Khí" (TNHT. QI. Tr 11- 12)