Siêng năng cúng kiến.
ID025458 - Chương : Siêng năng cúng kiến. 🖶 Print this Chương
Phần : Phần IV: Nghi Lễ
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Tuyển Tập
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

Siêng năng cúng kiến.

"Các em phải lo cúng kiến thường.

. Một là tập cho chơn thần được gần gũi các Đấng Thiêng Liêng đặng sáng lạn.

. Hai là cầu khẩn với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh.

. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên.

. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mới mở rộng, mà nhứt là khiếu lương tri, lương năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ à !".

Quan Âm Bồ Tát (TNHT. QII. Tr. 87 )