Tam bất tà dâm
ID025462 - Chương : Tam bất tà dâm 🖶 Print this Chương
Phần : Phần V: Giới luật - Năm điều cấm
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Tuyển Tập
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

Tam bất tà dâm

1. Xác thân con người là một tổng hợp sự sống.

Phàm xác thân con người, tuy mắt phàm coi thân hình như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân vốn một khối chất chứa vàn vàn, muôn muôn sanh vật. Những sanh vật ấy cấu kết nhau mà thành khối ( La formation des cellules ). Vật ấy có tánh linh, vì chất nuôi nấng nó cũng đều là sanh vật, tỷ như rau, cỏ, cây trái, lúa gạo, mọi lương vật đều có chất sanh.

Các vật thực vào tỳ vị lại biến ra khí, khí mới biến ra huyết. Nó có thể huờn ra nhơn hình, mới co sanh sanh, tử tử của kiếp nhơn loại, vì vậy mà một giọt máu là một khối chơn linh.

2. Dâm dục quá độ là một trọng tội.

Như các con dâm quá độ là sát mạng chơn linh ấy. Khi các con thoát xác thì nó đến tại Nghiệt Đài mà kiện các con. Các con chẳng hề chối tội đặng.

Vậy phải gìn giữ giới cấm ấy cho lắm. ((TNHT. QI. Tr 33-34))