Tứ bất tửu nhục - Cấm rượu thịt
ID025463 - Chương : Tứ bất tửu nhục - Cấm rượu thịt 🖶 Print this Chương
Phần : Phần V: Giới luật - Năm điều cấm
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Tuyển Tập
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

Tứ bất tửu nhục - Cấm rượu thịt

1. Rượu làm hại thân xác con người.

Vì sao mà phải giới tửu ?

Trước Thầy nói vì cớ nào rượu làm hại thân thể con người về phần xác.

Hình chất con người vẫn là thú, phải ăn uống mới nuôi sự sống, như rượu uống vào tỳ vị nó chạy vào ngũ tạng lục phủ đủ hết, thì trái tim con người chẳng khác nào như cái máy chánh để trữ sự sống, cũng phải bị nó xâm nhập vào làm cho sự lao động quá chừng đỗi thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch phải vận động một cách vô chừng mà làm cho sanh khí nơi phổi chẳng đủ ngày giờ mà nhuận huyết tinh sạch cho được. Trược huyết ấy thối lại cùng trong thân thể để vật chất ô trược vào trong sanh vật. Mỗi khối ấy ăn nhằm phải bịnh, một ngày thêm một chút, hết cường tráng, cốt tủy lần lần phải chết, thì thân thể các con phải bị chết theo. Nhiều kẻ phải bị chết nửa thân mình, vì rượu nên ra đến đỗi.

2. Rượu làm hại phần hồn con người.

Thầy dạy về hại của phần hồn các con :

Thầy nói cái Chơn Thần là nhị xác thân các con, là khí chất ( Le sperme evaporé ) nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy, nơi trung tâm của nó là óc, nơi của xuất nhập của nó là mỏ ác, gọi tiếng chữ là Vi hộ, nơi ấy Hộ Pháp hằng đứng mà gìn giữ Chơn Linh các con khi luyện thành Đạo, đặng hiệp một với Khí rồi Khí mới thấu đến Chơn Thần hiệp một mà siêu phàm nhập Thánh, thì óc là nguồn cội của Khí, mà óc cũng bị huyết mạch vận động vô chừng làm cho đến đỗi tán loạn đi thì Chơn Thần thế nào đặng an tịnh mà điều khiển, thân thể phải ra ngây dại trở lại chất thú hình, mất phẩm nhơn loại rồi còn mong chi đặng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật. Lại nữa buổi loạn thần ầy để cửa trống cho tà mị xung đột vào, giục các con làm việc tội tình mà phải phận luân hồi muôn kiếp.

Vậy Thầy cấm các con uống rượu nghe à ! (( TNHT. QI. Tr 84-85 ))