Ngữ bất vọng ngữ - Cấm nói dối
ID025464 - Chương : Ngữ bất vọng ngữ - Cấm nói dối 🖶 Print this Chương
Phần : Phần V: Giới luật - Năm điều cấm
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Tuyển Tập
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

Ngữ bất vọng ngữ - Cấm nói dối

1. Mỗi thân phàm đều có một chơn linh gìn giữ.

Thầy đã nói rằng nơi thân phàm các con, mỗi đứa Thầy đều cho một Chơn Linh gìn giữ cái chơn mạng sanh tồn. Thầy tưởng chẳng cần nói các con cũng hiểu rõ rằng :

Đấng Chơn Linh ấy vốn vô tư mà lại đặng phép giao thông cùng cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật và các Đấng trọn lành nơi Ngọc Hư Cung, nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi chép không sai, đặng dâng vào Tòa phán xét, bởi vậy nên một mảy không qua , dữ lành đều có trả, lại nữa các Chơn Linh ấy tánh Thánh nơi mình đã chẳng phải gìn giữ các con mà thôi, mà còn dạy dỗ các con, thường nghe đời gọi lộn lương tâm là đó.

Bởi vậy chư Hiền, chư Thánh nho nói rằng :

"Khi Nhơn tức khi Tâm, khi Tâm tức khi Thiên, khi Thiên đắc tội (*) hoạch tội ư Thiên, vô sở đảo dã (**)".

(*) Lời nầy viết theo bản chép tay của Bà Đầu sư Hương Hiếu.. .

(**) Khi người tức khi tâm, khi tâm tức khi Trời, mắc tội với trời thì không thể cầu xin vậy

2. Nói dối trước tiên là tự dối với lương tâm mình.

Như các con nói dối, trước chưa dối với người thì các con đã dối với lương tâm tức là Chơn Linh.

Thầy đã nói Chơn Linh ấy đem nạp vào Tòa phán xét từ lời nói của các con, dầu những lời nói ấy không thiệt hành mặc dầu, chớ tội hình cũng đồng một thể.

3. Phải cẩn ngôn, cẩn hạnh.

Nơi Tòa phán xét, chẳng một lời nói vô ích mà bỏ, nên Thầy dạy các con phải cẩn ngôn cẩn hạnh thà là các con làm tội mà chịu tội cho đành, hơn là các con nói tội mà phải mang trọng hình đồng thể.

Các con khá nhớ ! (TNHT. QII. Tr 64)