Trường thi công quả và Đức tin tuyệt đối.
ID025474 - Chương : Trường thi công quả và Đức tin tuyệt đối. 🖶 Print this Chương
Phần : Phần VII: Phương tu Đại Đạo
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Tuyển Tập
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Long Thành (1942-1998)

Trường thi công quả và Đức tin tuyệt đối.

1. Đời là trường thử thách để phân biệt giả chơn.

Sự chơn thật và sự giả dối, mắt phàm các con đâu có thế phân biệt đặng ; một trường thử Thánh, Tiên, Phật vì vậy mà phải lập nơi thế gian nầy ; nếu buổi sanh tiền dầu cho một kẻ phàm tục tội lỗi biết đặng cơ quan mầu nhiệm của Đấng Chí Tôn là Trời đã sắp đặt, thì cũng chẳng dám gây ra tội lỗi mà thôi, lại có thể đắc Đạo mà gấm ghé phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng nữa, huống lựa là các đấng ấy, phải bị đọa trần mà biết mình hằng giữ, thì mầu nhiệm thử Thần,Thánh, Tiên, Phật chẳng có nghĩa lý gì hết.

2. Trường thi công quả để đắc Đạo.

. . . Thầy hằng nói cùng các con rằng : một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng : Thầy đã đến chung cùng với các con, các con duy có tu mà đắc Đạo, phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn phải trầm luâm nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi.

3. Đức tin nơi Thầy.

Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi mầu nhiệm mà chính mình Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi Thầy mà cho rằng lời Thầy dạy là chơn thật. Nếu các con đợi đến buổi chung qui, hồn ra khỏi xác mới thấy cơ mầu nhiệm đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi.

(TNHT. QI. Tr 34-35)