Lời Tường Trình

Quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II Hợp Nhứt & Chú Thích do Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng dày công sưu khảo và biên soạn, có thể nói đây là quyển sách đầu tiên đã hệ thống hóa và dẫn giải toàn bộ hai quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển q.1 & 2 của Hội Thánh đã ban hành trước năm 1975.

Vì Hội Thánh do theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền của Ðức Chí Tôn thành lập đã bị quyền đời bức hiếp phải giải thể cho nên quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II Hợp Nhứt & Chú Thích và nhiều quyển sách khác của Ông vẫn chưa được Hội Thánh kiểm duyệt và phê chuẩn, để có một giá trị phổ quát cho toàn đạo lưu dùng. Dầu vậy, nhưng hầu hết đã được lưu hành rộng rải cả trong và ngoài nước để chư tín đồ góp ý và tham khảo.