10. Ngũ Chi Ðại Ðạo
ID025489 - Chương : 10. Ngũ Chi Ðại Ðạo 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

10. Ngũ Chi Ðại Ðạo

10. Ngày 24-4-1926 (âl 13-3-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
giáo đạo Nam phương

Vốn từ trước Thầy lập Ngũ Chi Ðại Ðạo là:

Nhơn đạo,
Thần đạo,
Thánh đạo,
Tiên đạo,
Phật đạo.

Tùy theo phong hóa của nhơn loại mà gầy Chánh giáo, là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành đạo nội tư phương mình mà thôi.

Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn Khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt.

Lại nữa, trước Thầy lại giao Chánh giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa Thánh giáo mà làm ra Phàm giáo.

Thầy lấy làm đau đớn hằng thấy gần trót mười ngàn năm, nhơn loại phải sa vào nơi tội lỗi, mạt kiếp chốn A Tỳ.

Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao Chánh giáo cho tay phàm nữa. Nhưng mà buộc phải lập Chánh thể, có lớn nhỏ đặng dễ thế cho các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi Bồng đảo.

Vì vậy, Thầy mới lập ra có một phẩm Giáo Tông, nghĩa là anh cả, ba phẩm Ðầu Sư, nghĩa là giáo hữu. Chẳng một ai dưới thế nầy còn đặng phép nói rằng thế quyền cho Thầy mà trị phần hồn của nhơn loại. Còn cả môn đệ, ai cũng như ai, không đặng gây phe lập đảng, nhược kẻ nào phạm tội thì Thầy trục xuất ra ngoài cho khỏi điều rối loạn.

CHÚ THÍCH:

Bài Thánh Ngôn nầy do Hộ Pháp và Thượng Phẩm phò loan.

Phong hóa: Nói chung những phong tục tập quán có từ lâu đời của một dân tộc làm cho đời sống xã hội trật tự tốt đẹp.

Càn vô đắc khán: Không thấy hết được Trời.

Khôn vô đắc duyệt: Không xem hết được Ðất.

Tư phương: Ðịa phương riêng, vùng đất riêng.

Càn Khôn dĩ tận thức: Ðã biết rõ Trời Ðất.

Qui nguyên: Trở về nguồn cội.

Phục nhứt: Trở lại thành một.

A Tỳ: Chỉ cõi Ðịa ngục.

Mạt kiếp: Thời kỳ cuối cùng của kiếp sống nhơn loại.

Chánh thể: Hình thức tổ chức các cơ quan điều hành việc đạo.

Bồng đảo: Ðảo Bồng Lai, chỉ cõi Tiên.