11. Phong vi

11. Ðêm 25 rạng 26-4-1926 (âl 14/15-3-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ viết
CAO ÐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
giáo đạo Nam phương

Kim triêu dĩ đáo Thiên Trung Quang,
Ám hiểu thế tình tánh đức nan.
Chỉ đãi thời lai quang minh tụ,
Tả ban thiểu đức, hữu ban mang.

Ðức, Hậu, phong vi Tiên Ðạo Phò Cơ Ðạo Sĩ.

Cư, phong vi Tá Cơ Tiên Hạc Ðạo Sĩ.

Tắc, phong vi Hộ Giá Tiên Ðồng Tá Cơ Ðạo Sĩ.

Trung, Lịch, đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo sắc mạng Ta.

Kỳ, phong vi Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết Ðạo Giáo Sư.

Bản, phong vi Tiên Ðạo Công Thần Thuyết Ðạo Sư.

Cư, tuân theo lời Thầy truyền mà thi hành.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHÚ THÍCH:

Bài Thánh Ngôn nầy có trong ÐS.I.114.

Bài thi tứ tuyệt viết ra chữ Hán sau đây:

Kim triêu dĩ đáo Thiên Trung Quang, 今朝已到天中光
Ám hiểu thế tình tánh đức nan. 暗曉世情性德難
Chỉ đãi thời lai quang minh tụ, 只待時來光明聚
Tả ban thiểu đức, hữu ban mang. 左班少德右班芒

GIẢI NGHĨA:

Sáng nay Ta đến từ cõi Thiên Trung Quang,
Ngầm hiểu tình đời và tánh đức thì rất khó.
Chỉ đợi cái thời tới thì nhiều người sáng suốt tài giỏi tụ về.
Ban tả thì thiếu đức, ban hữu thì mờ tối.

Nếu ban tả và ban hữu nầy ở hai bên tả và hữu của Ðức Chí Tôn thì đó là hai phái: phái Thái và phái Ngọc, (phái Thượng thì ở chính giữa). Hai phái nầy, một phái thì thiếu đức, một phái thì còn ám muội mờ hồ.

Phong vi: Phong chức làm.

Thọ sắc: Nhận lãnh mệnh lệnh của Ðức Chí Tôn.

Tước vị: Phẩm tước và ngôi vị.

Sắc mạng: Mệnh lệnh của Ðức Chí Tôn.

Ta: Tiếng tự xưng của Ðức Chí Tôn.