41. Đức cần kiệm là đức hạnh đầu
ID025520 - Chương : 41. Đức cần kiệm là đức hạnh đầu 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Hợp Tuyển I II Hợp Nhứt và Chú Thích
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

41. Đức cần kiệm là đức hạnh đầu

41. Ngày 12-10-1926 (âl 6-9-Bính Dần)

THẦY

Các con,

Vì tại sao Thầy muốn các con mặc đồ bô vải chăng?

Vì bô vải là tấm gương đạo đức, các con đã rõ đạo thì biết đức cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế gian nầy. Như sự lãng phí se sua ở đời nầy, Thầy cũng cho là một việc tổn đức vậy.